Ние използваме бисквитки, за да Ви предложим най-доброто преживяване на нашият сайт. Като продължавате да разглеждате сайта, Вие се съгласявате да използвате бисквитките.

Oбщи условия

Уважаеми Клиенти,

Прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате този сайт. Ако използвате този сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт.

Чл. 1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Aдко 10“ ЕООД, ЕИК 201306863, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул .Попово №10, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия www.teniski24.com, наричана по-долу „www.teniski24.com”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2 „Aдко 10” ЕООД, ЕИК 201306863 е търговско дружество с:  

Седалище и адрес на регистрация гр.София, ул .Попово №10

Адрес за кореспонденция гр.София, ул .Попово №10, тел. 0888 522629

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр.София, ул .Попово №10

Регистрация по Закона за данък добавена стойност BG201306863

Надзорни органи: 

Комисия за защита на потребителите

Гр.София пл.Славейков 4А ет.3, 4 и 6

Тел. 02 / 980 25 24

Факс 02 / 988 42 18

Гореща линия 0700 111 22

Уеб сайт www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр.София, ул.Проф. Цветан Лазаров № 2

Тел: 02 / 940 20 46

Факс: 02 / 940 36 40

Email kzld@government.bg kzld@cpdp.bg

Уеб сайт  www.cpdp.bg 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Чл.3 (1) За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки от www.teniski24.com, Потребителят следва предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация,  достъпна в реално време на www.teniski24.com и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.

(2) При попълване на регистрационната форма по ал.1 Потребителят е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден email и другите изискуемите данни от регистрационната форма на www.teniski24.com, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

(3) Ако Потребителят предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в предоставените от него данни в срока по ал.2, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа му до потребителския профил.

(4) При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име/email и парола за достъп до потребителския си профил в www.teniski24.com

(5) Потребителят е длъжен да полага грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не ги прави достояние на трети лица и да уведомява незабавно Доставчикът в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност на такъв. 

(6) С оглед на спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, Потребителят следва да прекратява сесията си, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „Изход”.

(7) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Между Доставчика и Потребителя възникват договорни отношения.

Чл.4 След регистрация Потребителя може да закупува предлаганите в www.teniski24.com  стоки чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 5 Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, по начина посочен в чл.3, ал.1. Договорът се сключва на български език. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез email и телефон.

Чл.6 След сключване на договора Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл.3, ал.1 като изпраща съобщение до посочения от Потребителя при регистрацията му email, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с Доставчика.

СТОКИ. ЦЕНИ

Чл.7 (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформа www.teniski24.com са определени в профила на всяка стока в платформа на www.teniski24.com.

(2) Цената на стоките е в лева с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в www.teniski24.com.

(3) Стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализация й в www.teniski24.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Чл. 8 (1) Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в www.teniski24.com стоки след като въведе валидни потребителско име и парола и натисне виртуалния бутон „Вход”.

(2) Заявката за покупка от Потребителя се осъществява чрез последователно извършване на следните действия:

А) Определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Добавяне към количката”, обозначен при съответната стока;

Б) След набирането на желаните стоки в количката се натиска виртуален бутон „Към сметката” и се въвежда адреса за доставка, данни за фактура.

В) избиране начин на доставка и плащане

Г) Потвърждение на заявката от бутона „Продължаване”

(3) Заявката за покупка на стока от www.teniski24.com се счита за завършена след натискане на бутона „Поръчка със задължение за плащане”. До този момент Потребителят има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни свързани със заявката.

(4) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9 Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

1. Плащане в офиса на Доставчика

2. Плащане при доставка – „Пощенски паричен превод” - Потребителят са задължава да плати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка. 

3. Плащане по банков път - Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Доставчика, посочена на сайта. В платежното нареждане посочвайте като основание за плащане номера на поръчката Ви. 

Данни за превод:

Получател:  „АДКО 10” ЕООД

Банка:    Прокредит банк

IBAN:      BG15PRCB92301034722113

BIC:        PRCBBGSF

Ако в срок от 5 (пет) работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

ДОСТАВКА

Чл.10 Заявената за покупка стока се предоставя на посочения от Потребителя адрес за доставка в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката.

Чл.11 Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Чл.12 (1) Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя, при условие, че това лице се легитимира с надлежните документи като пълномощник. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Потребителя адрес.

(2) При предаването на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи. 

(3) В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

ОТКАЗ ОТ ДОСТАВКА 

Чл.13 (1)  Потребителят има право, има право да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние), без да дължи обезщетение  или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл.54, ал.3 и чл.55, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от куриера/превозвача и посочено от Потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или третото лице, различно от превозвача и  посочено от потребителя, приемане на последната стока. Потребителят попълва формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в www.teniski24.com в Приложение 1. 

(2) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми по банков път. Ако потребителят желае сумите да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответния куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя.

(3) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя на основание чл.55, ал.2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителни разходи за първоначалната доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната стандартна доставка, прилагана от Доставчика.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност.

(5) Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(6) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол и др.

(7) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.

Чл. 14 (1) Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

А) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

Б) при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

В) цената, предявена на Потребителя  за заплащане, не съответства на дължимата цена;

Г) не е спазен срокът за доставка.

(2) При условията на ал. 1,  а, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Доставчика, като доставката е за сметка на Доставчика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.15 Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратява в следните случай:

1. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

2. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

3. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в www.teniski24.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

5. В други предвидени в закона случаи.

Чл. 16 Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва www.teniski24.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Чл.17 При прекратяването на договора Доставчика заличава клиентския профил и паролата за достъп до него.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.18 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на www.teniski24.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

(2) Ако Потребителят в срок от 14 дни не заяви, че отхвърля промените в общите условия се счита, че е съгласен с тях.

(3) Ако Потребителят заяви, че не е съгласен с промените, се счита, че договорът се прекратява автоматично с получаване на изрично изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне трябва да бъде изпратено до Доставчика на email ihristov@intersoftpro.com

(4) Доставчикът публикува тези общи условия в www.teniski24.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.19 Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато се регистрират. Информацията, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която Потребителя предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при извършване на заявки за покупка, заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Чл.20 Доставчикът в платформа www.teniski24.com предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл.21 В регистрационната форма, както и във формата за извършване на заявки за покупка на стоки, попълвани от Потребителя, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Чл.22 Доставчикът се задължава да не разкрива личните данни за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите, когато:

1. е получил изрично съгласие на Доставчика при регистрацията или в по-късен момент;

2. информацията е изискана от държавните органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установени процедури;

3. в други предвидени в закона случаи.

Чл. 23 Подробно описание относно защитата и обработката на личните данни е налично в Политика за поверителност на www.teniski24.com.

ДРУГИ

Чл.24 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешени по съдебен ред от компетентния съд в Република България.

Чл.25 За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.26 При използване услугите на Доставчика Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Приложение №1 Формуляр за прилагане правото на отказ при onlinе покупки

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВО ЗА ОТКАЗ

До

Адко 10 ЕООД

ЕИК 201306863

Гр.София, ул.Попово № 10

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

...................................................................................................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

......................................................................................................................................................./Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... …………………………………………… /Адрес на потребителя/

 ...................                                                                             ..................................

/Дата/                                            &