Ние използваме бисквитки, за да Ви предложим най-доброто преживяване на нашият сайт. Като продължавате да разглеждате сайта, Вие се съгласявате да използвате бисквитките.

Политика за поверителност

Електронният магазин  teniski24.com се притежава и управлява от „Aдко 10” ЕООД, гр.София, ул.Попово №10. Уважаваме индивидуалността и правото на личен живот на всеки потребител и зачитаме неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. 

Aдко 10” ЕООД се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. С настоящото, „Aдко 10” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, представя по-долу принципите, които формират неговата политика на поверителност.

Aдко 10” ЕООД е регистриран администратор на лични данни. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф.Цветан Лазаров” № 2

Тел: + 359 2 915 35 19

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Aдко 10” ЕООД събира определена информация от публичното Интернет пространство чрез електронен магазин teniski24.com,. Възможно е информация да бъде събрана директно от потребители, които се свържат с teniski24.com. Този документ ("Политика на поверителност") описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него ("Лични данни", "Лична информация").

Лична информация

Aдко 10” ЕООД събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационния бюлетин или организирани от дружеството събития или игри, участие в онлайн проучвания, дискусионни групи или форуми, за маркетингови дейности.

Aдко 10” ЕООД събира следната лична информация от използващите електронния магазин потребители: име, пощенски адрес, електронна поща (email адрес), телефонен номер. Възможно е да бъде изискана и допълнителна информация, като например информация за банкова сметка, но само при изрично позволение от страна на потребителя или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която потребителят е заявил. Потребителят остава единствен притежател на личната информация.

При необходимост на издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба. Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

 Употреба на Вашите лични данни

Aдко 10” ЕООД  използва личните данни на потребителите, за да им предостави възможност да регистрират личен профил на teniski24.com, да се обработват подадените заявки и запитвания, да се потвърждават поръчките, да се предлагат допълнителни артикули, услуги и събития -  това понякога може да включва информация и от други компании за подходящи продукти и услуги, да се предоставят опции за разплащане, да се предостави клиентско обслужване, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да може „Aдко 10” ЕООД да изпълни поетите по договора задължения и ангажименти и да предостави стоката и услугата, която потребителят очаква.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с „Aдко 10” ЕООД на контактите, публикувани на teniski24.com.

Aдко 10” ЕООД  би могло да използва предоставената информация, за да създаде обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извърши базиран на нея статистически анализ. Също така, необходима част от информацията бива използвана за прилагане на Общите условия за ползване на електронния магазин и договорите за покупко-продажба от разстояние и с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

При обработването на лични данни „Aдко 10” ЕООД спазва следните принципи:

1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

2. Конкретни и законни цели;

3. Обработване на минимално необходим обем данни;

4. Точни и актуални данни;

5. Ограничен срок на съхранение;

6. Поверителност и сигурност на данните;

7. Отчетност;

8. Съгласие.

Бисквитки (cookies)

teniski24.com използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите. Бисквитките са малки файлове с информация, които са запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър. Не носим отговорност, ако Вашият браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 Защита на лични данни

Aдко 10” ЕООД взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Предоставяне на лични данни на подизпълнители и трети страни

Aдко 10” ЕООД предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) посредством строго определени процедури за конфиденциалност. На други трети лица, несвързани с търговската дейност на „Aдко 10” ЕООД лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати,  митници или други държавни органи, или на право прилагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и „Aдко 10” ЕООД, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Aдко 10” ЕООД не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Права на субекта на лични данни

Всеки потребител може да провери точността, пълнотата и актуалността на личните данни, както и да ги коригира, като влезете в акаунта си. 

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поскате данните Ви да бъдат изтрити („право да бъдеш забравен”), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до teniski24@gmail.com. С оглед избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде от говорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причиняването на забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg , гр.София 1592, бул. Проф.Цветан Лазаров №2.

Други

Aдко 10” ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/48/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

От съображения за сигурност на личните данни на потребителя „Aдко 10” ЕООД ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от потребителя в момента на регистрацията/поръчката.

Във всеки момент „Aдко 10” ЕООД има право да изисква от потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията /поръчката обстоятелства и лични данни.

Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на потребителите, няма да бъде използвана за рекламни кампании на трети лица под каквато и да е форма. Потребителят няма право да използва чужда лична информация (чуждо име, чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.). Всеки един Потребител, който извърши такова деяние, ще бъде предаден на Органите на МВР от „Aдко 10” ЕООД и ще бъде санкциониран с цялата строгост на Българското Законодателство.

 Изменение на тази Политика на поверителност

Aдко 10” ЕООД може да променя тази Политика на поверителност по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

 Дата на влизане в сила: 22.05.2018 г.